close

Dezittere DZT gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees hier onze privacy verklaring.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de onderneming

DEZITTERE (D.Z.T.) NV, met maatschappelijke zetel te BE-3390 TIELT-WINGE, Heuvelstraat 106 bus 2, ondernemingsnummer 0860.338.134.

Handelend onder de naam van D.Z.T.

BTW-identificatienummer: BE0860.338.134

Telefoonnummer: 016/ 77.26.73

e-mailadres: dzt@dezittere.be

website: www.dezittere-philac.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing op elke aanbod van D.Z.T. en op elke overeenkomst afgesloten tussen D.Z.T. en de klant.

De overeenkomsten op afstand tussen D.Z.T. en de klant worden afgesloten via elektronische weg. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, zal deze tekst van de Algemene Voorwaarden aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk zou zijn, zal alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten door D.Z.T. aan de klant aangegeven worden waar deze via elektronisch weg kennis zal kunnen nemen van de Algemene Voorwaarden oftewel zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos aan de klant worden toegezonden.

Indien naast onderhavige Algemene Voorwaarden andere specifieke goederen- of dienstvoorwaarden van toepassing zouden zijn, is het voorgaande lid van overeenkomstige toepassing. Indien er zich in de betreffende voorwaarden enige tegenstrijdigheid zou voordoen, prevaleert de toepasselijke bepaling die voor de klant het meest gunstig is.

De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid van het geheel van onderhavige Algemene Voorwaarden tot gevolg.

Artikel 3 – Aangeboden goederen

D.Z.T. biedt onder meer volgende producten aan:

– postzegels en munten;

– postkaarten en aanverwante benodigdheden;

– verzamelobjecten;

– boeken, tijdschriften, kantoorbenodigdheden- en behoeften;

– souvenirs en ambachtelijke producten;

– kantooruitrusting en computers;

– horloges en sieraden;

– tweedehandsgoederen.

Bovenstaande opsomming is niet exhaustief.

D.Z.T. zal de klant telkens voorafgaande aan de overeenkomst en dit in toepassing van het Wetboek Economisch Recht (WER) volgende informatie meedelen voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst:

– de identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer en handelsnaam), geografisch adres, telefoonnummer en e-mailadres;

– bij het aangeboden goed op de website van D.Z.T. zal telkens een zo volledig en nauwkeurig mogelijke beschrijving van het betreffende goed geven aan de klant. De beschrijving zal zo getrouw mogelijk en zo gedetailleerd mogelijk zijn, zodat de klant het aangeboden goed correct kan beoordelen. De afbeeldingen die eventueel worden gegeven bij het aangeboden goed, zullen steeds zo getrouw mogelijk zijn. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden D.Z.T. niet.

– de totale prijs van het aangeboden goed met inbegrip van eventuele belastingen, taksen en extra kosten (vracht-, leverings-, portokosten, enz.) of indien dit alles redelijkerwijze niet voorafgaandelijk kan worden meegedeeld, de wijze van berekening van voormelde bedragen en kosten;

– de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst, alsook de termijn van levering van de betreffende goederen;

– de voorwaarden, termijn en modaliteiten van het herroepingsrecht, alsook mededeling van het modelformulier voor herroeping;

– de eventuele redelijke kosten die dienen betaald te worden in geval van herroeping door de klant;

– de wettelijke waarborg en conformiteit van de goederen;

D.Z.T. verwijst voor alle voorgaande punten tevens naar de inhoud van onderhavige Algemene Voorwaarden.

De bestellingen zullen door D.Z.T. verwerkt worden voor zover de voorraad strekt. D.Z.T. zal daarbij niet aansprakelijk kunnen gesteld worden wanneer een bepaald door de klant aangekocht goed uitgeput blijkt. D.Z.T. zal in dat geval de klant daarvan onverwijld in kennis stellen. Eventueel reeds door de klant gedane betalingen in verband met dat betreffend goed zullen door D.Z.T. binnen een termijn van 30 kalenderdagen, volgend op de kennisgeving en de annulering van de bestelling van dat goed, worden terugbetaald.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

Onder voorwaarde van hetgeen bepaald wordt onder het derde lid van dit artikel, komt de overeenkomst tussen D.Z.T. en de klant tot stand vanaf het ogenblik van de aanvaarding door de klant van het gestelde aanbod, hetgeen onvermijdelijk voortvloeit uit de bevestiging van de bestelling door het aanklikken door de klant van de desbetreffende knop op de website van D.Z.T., en door het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.

Bij aanvaarding van het aanbod (bevestiging van de bestelling), zal de klant van D.Z.T. via elektronische weg de ontvangstbevestiging ontvangen van de aanvaarding van het aanbod.

D.Z.T. neemt de passende veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens van de klant. De ontvangstbevestiging zal een samenvatting bevatten van de volgende informatie:

– identiteit van de onderneming, met de nodige contactgegevens en mededeling waar de klant terecht kan voor eventuele klachten;

– de voorwaarde en wijze waarop de klant beroep kan doen op het herroepingsrecht;

– de prijs van het aangekochte goed, inclusief belastingen, taksen en diensten die door de klant verplicht dienen te worden betaald;

– leveringskosten;

– wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

– de voorwaarden, termijn en modaliteiten van het herroepingsrecht, alsook mededeling van het modelformulier voor herroeping;

– indien van toepassing de mededeling dat de klant niet over een herroepingsrecht beschikt;

– mededeling van de commerciële garanties en eventuele service na verkoop;

– indien van toepassing de eventuele kosten van terugzending van het goed na het uitoefenen door de klant van diens herroepingsrecht;

– indien van toepassing de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedures waaraan D.Z.T. onderworpen is.

D.Z.T. kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen van het feit of de klant aan de voorziene betalingsverplichtingen kan voldoen, alsook van alle feiten en factoren die van belang zijn bij het aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien uit het door D.Z.T. uitgevoerde onderzoek zou blijken dat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de klant niet aan de gestelde voorwaarden zou voldoen, is D.Z.T. gerechtigd de overeenkomst te weigeren of bijkomende bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Het recht op herroeping geldt enkel voor consumenten, natuurlijke personen en niet voor zelfstandigen of ondernemingen die een bestelling plaatsen bij D.Z.T.

            5.1 Termijn

De klant dient D.Z.T.in kennis te stellen van diens wens om de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen. De herroeping is mogelijk zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien in het artikel 5.3.

De termijn voor herroeping neemt een aanvang vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed, behalve:

– in geval het gaat om meerdere goederen of goederen die samengesteld zijn uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van één enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd. In dit geval neemt de termijn voor herroeping een aanvang vanaf de dag na fysieke inbezitname van het laatste goed of de laatste zending of het laatste onderdeel;

– ingeval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode. In dit geval neemt de termijn voor herroeping een aanvang vanaf de dag na de fysieke inbezitname van het eerste goed.

            5.2 Modaliteiten herroeping

Voor het verstrijken van de in artikel 5.1 gestelde termijn van 14 dagen brengt de klant D.Z.T. van zijn beslissing tot herroeping op de hoogte via:

– het terugzenden van het ingevulde én ondertekende herroepingsformulier (bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden) op het adres van D.Z.T.;

– het doen van een ondubbelzinnige verklaring aan D.Z.T., waaruit zeer duidelijk de wens tot herroeping blijkt via e-mail of per aangetekende;

– het invullen en toezenden van het herroepingsformulier op de website van D.Z.T., waarbij er onverwijld een ontvangstbevestiging aan de klant zal worden toegezonden.

Het modelformulier voor herroeping is vervat in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden en kan ook steeds door de klant teruggevonden worden op de website van D.Z.T.

            5.3 Gevolgen

Door de herroeping wordt een einde gesteld aan de tussen D.Z.T. en de klant gesloten overeenkomst en de uitvoering ervan, alsook aan elke aanvullende overeenkomst.

De klant dient daarvoor geen kosten te dragen, behalve de hiernavolgende kosten die in ieder geval ten laste van de klant zullen zijn:

– eventuele kosten die de klant heeft dienen te betalen ten gevolge van diens eigen uitdrukkelijke keuze voor een andere wijze van levering dan de standaardleveringsmogelijkheden;

– de kosten van het terugzenden van de goederen. Indien door D.Z.T. niet gemeld werd aan de klant dat deze de kosten van het terugzenden dient te dragen, of meedeelt deze kosten zelf te dragen, dient de klant geen kosten van terugzending te betalen;

            5.4 Terugbetaling

Binnen de 14 dagen na de dag waarop D.Z.T. werd geïnformeerd door de klant van de uitoefening van diens herroepingsrecht, vergoedt D.Z.T. alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten.

Indien er evenwel bijkomende kosten zouden verschuldigd zijn door D.Z.T. te wijten aan de keuze van de klant voor een andere leveringswijze dan de standaardlevering, dient D.Z.T. deze kosten niet aan de klant terug te betalen

De terugbetaling zal geschieden op dezelfde betaalwijze als deze gebruikt door de klant bij de betaling van diens oorspronkelijke aankoop, tenzij de klant uitdrukkelijk ingestemd heeft met een andere wijze van betaling, doch op voorwaarde dat deze wijze van betaling geen bijkomende kosten voor de klant met zich meebrengt.

Wanneer D.Z.T. niet aanbiedt om zelf de goederen af te halen, kan door de onderneming gewacht worden met de terugbetaling totdat D.Z.T. alle goederen heeft teruggekregen, hetzij totdat de klant aan D.Z.T. heeft aangetoond dat alle goederen werden teruggezonden. In deze gevallen vangt de in het eerste lid vermelde termijn van 14 dagen aan de da nadat één van de voormelde gevallen zich heeft voorgedaan.

            5.5 Terugzending

Wanneer de goederen door D.Z.T. niet zelf worden opgehaald, kunnen de goederen door de klant op volgende wijze terug aan D.Z.T. worden bezorgd door terugzending door de klant, dan wel overhandiging door de klant aan D.Z.T. of aan een persoon die door D.Z.T. gemachtigd werd om de goederen in ontvangst te nemen. Dit dient te geschieden voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop de klant aan D.Z.T. diens beslissing heeft meegedeeld om de overeenkomst te herroepen.

Onder de voorwaarden van hetgeen vermeld onder artikel 5.3 draagt de klant de kosten van de terugzending.

            5.6 Aansprakelijkheid bij waardevermindering

De klant is aansprakelijk voor iedere waardevermindering die de goederen zouden hebben ondergaan ten gevolg van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan om de goede werking van de goederen vast te stellen.

            5.7 Geen herroepingsrecht mogelijk

 Bepaalde door D.Z.T. aangeboden goederen worden aan de klant toegezonden onder verzegeling. Het is vanzelfsprekend dat deze goederen niet meer in aanmerking kunnen komen voor verhandeling wanneer de verzegeling verbroken werd. De klant zal dan ook de volledige kostprijs van deze goederen dienen te dragen en is er dus geen herroeping mogelijk.

Evenmin bestaat er enig herroepingsrecht in de volgende gevallen:

– wanneer de prijs van de goederen of diensten verbonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop D.Z.T. geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

– wanneer de geleverde goederen vervaardigd zijn volgens de specificaties van de klant of duidelijke voor een specifieke persoon bestemd zijn;

– wanneer de geleverde goederen na levering geopend werden en vermengd werden met andere producten;

– wanneer de klant aan D.Z.T. verzocht heeft hem te willen bezoeken om dringende herstellingen uit te voeren of onderhoud te verrichten. Op de aanvullende goederen en diensten die daarvoor aangewend worden is het herroepingsrecht wel van toepassing;

– wanneer de geleverde goederen kranten, tijdschriften, een catalogus of magazines betreffen;

– wanneer de beveiliging van de materiële drager van geleverde audio- en video-opnamen of computerapparatuur verbroken is na levering.

In al deze gevallen zal D.Z.T. de klant dienen in te lichten over het feit dat hij desgevallend niet beschikt over enig herroepingsrecht, oftewel de omstandigheden waarin de klant het herroepingsrecht verliest.

Artikel 6 – Prijs

De prijzen weergegeven op de website zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW.

De verzendingskosten zullen overeenkomstig het bepaalde onder artikel 3 worden meegedeeld voorafgaandelijke aan de definitieve afsluiting van de overeenkomst.

Indien er zich een kennelijke vergissing heeft voorgedaan inzake de meegedeelde prijs en de klant daar redelijkerwijze van op de hoogte diende te zijn, of dit diende te weten, kan D.Z.T. daar niet verantwoordelijk voorgehouden worden en mag deze de correcte prijs zonder enige schade daarvoor te moeten vergoeden aan de klant aanrekenen.

Artikel 7 – Levering

D.Z.T. zal de nodige zorgvuldigheid en zorg in acht nemen bij het in ontvangstnemen en leveren van de goederen.

Door D.Z.T. worden verschillende wijzen van levering voorzien, afhankelijk van de plaats of het land alwaar de goederen dienen geleverd te worden.

De in dit artikel vermelde leveringstijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de meegedeelde termijn. D.Z.T. is echter niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het uitblijven van levering door toedoen van de vervoerder. Een laattijdige levering kan in geen geval aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding door de klant opzichtens D.Z.T.

Evenmin kan D.Z.T. aansprakelijk gesteld worden indien het goed verloren gaat of beschadigd wordt in geval van overmacht of door toedoen van de vervoerder. In geval het goed desgevallend niet kan geleverd worden aan de klant, zal D.Z.T. de door de klant gemaakte kosten in het kader van deze bestelling terugbetalen.

In alle andere gevallen gaat het risico van het goed over vanaf het ogenblik van de in ontvangstname door de klant of een door hem aangewezen derde.

D.Z.T. biedt volgende leveringsmogelijkheden aan:

Levering aan huis:

Als plaats van de levering geldt het adres dat de klant aan D.Z.T. kenbaar heeft gemaakt.

– België, Luxemburg en Nederland:

De leveringen gebeuren van maandag tot vrijdag door de firma GLS (of uitzonderlijk een andere verzendingsfirma of de post) tegen aftekening van het leverbewijs.

Er dient met volgende leveringstermijnen rekening gehouden te worden:

  • De goederen zijn op stock: de normale levertijd voor deze goederen bedraagt 1 tot 4 werkdagen vanaf de ontvangst van de betaling. Uitzonderlijk kan het voorkomen dat de leveringstermijn langer is dan 1 tot 4 werkdagen, aangezien D.Z.T. werkt met externe logistieke partners.
  • De goederen die niet op stock zijn: deze goederen worden door D.Z.T. besteld bij haar leveranciers. Vanaf het ogenblik dat D.Z.T. deze goederen mag ontvangen, worden deze onverwijld naar de klant toegezonden. Indien de bestelling van de klant bestaat uit meerdere artikels, zal de bestelling door D.Z.T. pas aan de klant worden toegestuurd vanaf het ogenblik dat het laatste artikel van deze bestelling bij D.Z.T. toegekomen is. De geschatte levertijd voor goederen die niet op stock zijn bedraagt tussen de 4 tot 20 werkdagen.

Leveringen in België zijn gratis voor bestellingen vanaf € 120,- en in Luxemburg en Nederland voor bestellingen vanaf € 180,-. Bij bestellingen met een totaal bestelbedrag (incl. eventuele kortingen) van minder dan € 120,- (België) of  € 180,- (Luxemburg en Nederland) zijn de gewone vervoerstarieven van toepassing afhankelijk van het gewicht van het bestelde goed en met een maximum van € 9,14. Bij de bestelling zal de klant van de door hem te betalen leveringskosten geïnformeerd worden.

– Frankrijk, Duitsland, Spanje en GB:

De leveringen gebeuren via de firma GLS (of desgevallend een andere verzendingsfirma of de nationale post) tegen aftekening van het leverbewijs.

Er dient met de volgende leveringstermijnen rekening gehouden te worden:

  • De goederen zijn op stock: de normale levertijd voor deze goederen bedraagt 3 tot 7 werkdagen vanaf de ontvangst van de betaling. Aangezien D.Z.T. met externe logistieke partners werkt kan het gebeuren dat deze leveringstermijn uitzonderlijk langer is.
  • De goederen zijn niet op stock: deze goederen worden door D.Z.T. besteld bij haar leveranciers. Vanaf het ogenblik dat D.Z.T. deze goederen mag ontvangen, worden deze onverwijld naar de klant toegezonden. Indien de bestelling van de klant bestaat uit meerdere artikels, zal de bestelling door D.Z.T. pas aan de klant worden toegestuurd vanaf het ogenblik dat het laatste artikel van deze bestelling bij D.Z.T. toegekomen is. De geschatte levertijd voor goederen die niet op stock zijn bedraagt 7 à 24 werkdagen.

Leveringen zijn gratis voor bestellingen vanaf respectievelijk € 210,- (Duitsland), €300,- (Frankrijk), €360,- (GB) en €350,- (Spanje). Bij bestellingen met een totaal bestelbedrag (incl. eventuele kortingen) van minder dan  € 210,- (Duitsland), €300,- (Frankrijk), €360,- (GB) en €350,- (Spanje) zijn de gewone vervoerstarieven van toepassing afhankelijk van het gewicht van het bestelde goed. Bij de bestelling zal de klant van de door hem te betalen leveringskosten geïnformeerd worden.

Afhaling in één van de winkels van D.Z.T.:

Het is mogelijk voor de klant om de bestelling zonder het moeten voldoen van enige portokost op te halen in één van de winkels van D.Z.T. gelegen te Brussel, Hasselt, Tielt-Winge of Oostende. Informatie aangaande het adres en de openingsuren van deze winkels kunnen bekomen worden via de website van D.Z.T.

Artikel 8 – Betaling en facturatie

De betaling dient door de klant te worden uitgevoerd binnen een termijn van 1 week na de bestelling. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt de bestelling als onbestaande beschouwd, zonder dat daarvoor door de klant aan D.Z.T. een eis tot schadevergoeding kan worden opgeworpen.

De levering van de goederen geschiedt pas vanaf de ontvangst van de betaling door D.Z.T.

Bij de levering van het goed zal de klant een voor voldaan ondertekend factuur ontvangen van D.Z.T.

De klant heeft volgende betalingsmogelijkheden:

1. Bancontact/Mister Cash (geen extra kosten):

Bancontact/Mister Cash maakt het mogelijk om rechtstreeks online te betalen via de online betaalsystemen van de grootste Belgische banken. De klant betaalt via de vertrouwde en beveiligde omgeving van diens eigen bank met een unieke TAN (Transaction Authorization Number). De beveiliging wordt per individuele bank geregeld en gewaarborgd.

2. Sofort Banking (geen extra kosten):

Sofort Banking is een Europese directe betaalmethode die bankonafhankelijk is en de klant naar diens eigen vertrouwde bankomgeving leidt bij betaling. Sofort Banking is TÜV-gecertificeerd en ontwikkeld door Payment Network AG. De klant betaalt via een beveiligd betalingsformulier met gecodeerde datatransmissie. De online-banking toegangsdata van de klant worden niet bewaard. Sofort Banking behoort tot één van de veiligste Europese betaalmethodes op het internet.

  1. iDEAL (geen extra kosten):

Met iDEAL kan de klant vertrouwd, veilig en makkelijk online betalen. De klant rekent af in de vertrouwde internetbankieromgeving van diens eigen bank.

  1. Kredietkaart (VISA/Mastercard/Maestro) (2% transactiekosten)

Artikel 9 – Garantie

D.Z.T. staat er voor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Indien er door D.Z.T., de toeleverancier, importeur of producent een extra garantie wordt verstrekt, kan deze geenszins de wettelijke rechten en vorderingen verminderen die de klant kan doen gelden op basis van de met D.Z.T. gesloten overeenkomst.

Onder extra garantie dient te worden begrepen iedere verbintenis van D.Z.T., diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is ingeval hij tekort geschoten is in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Er kan door de klant echter geen aanspraak gemaakt worden voor enige vorm van schadevergoeding, noch wordt door D.Z.T. enige garantie geboden voor:

– normale slijtage van het goed;

– indien het goed eigenhandig door de klant werd gewijzigd of hersteld;

– bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het goed;

– bij beschadiging van het goed door opzet of nalatigheid van de klant.

Artikel 10 – Klachtenregeling

Klachten over een goed of over de overeenkomst dienen binnen een termijn van 7 kalenderdagen na ontvangst van het goed ter kennis gebracht te worden van D.Z.T. De klant kan diens klachten aan D.Z.T. ter kennis brengen elektronisch via de website, dan wel per e-mail, oftewel schriftelijk per aangetekend schrijven.

Vanaf de datum van ontvangst van de klacht zal D.Z.T. deze binnen een termijn van 14 kalenderdagen beantwoorden. Indien er echter een langere verwerkingstijd vereist wordt voor de behandeling van de door de klant ingediende klacht, zal D.Z.T. in ieder geval binnen een termijn van 14 kalenderdagen de klant een ontvangstbevestiging toesturen van de betreffende klacht.

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen aangaande de overeenkomsten gesloten tussen D.Z.T. en de klant, alsook alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbanken binnen het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Artikel 12 – Gebruik consumentengegevens

De persoonlijke gegevens van de klant worden met de grootste zorg door D.Z.T. behandeld.

D.Z.T. behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen en dit zowel rechtstreeks via zameling van de gegevens die door de klant werden opgegeven bij inschrijving op de nieuwsbrief of bij het plaatsen van een bestelling, dan wel onrechtstreeks via gebruik van cookies.

De klant heeft echter ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen indien hij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de aanbiedingen en activiteiten van D.Z.T.. De klant kan daartoe contact opnemen met D.Z.T., dan wel elektronisch melden aan D.Z.T. dat hij niet langer informatie wenst te ontvangen.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of van onderhavige Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 14 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Wijzigingen in onderhavige Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze daartoe op geëigende wijze werden bekendgemaakt aan de klant. Wanneer er zich wijzigingen zouden voordoen in onderhavige Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod, primeert de voor de klant meest gunstige bepaling. Er wordt aan de klant aangeraden om bij iedere bestelling na te gaan of er zich wijzigingen hebben voorgedaan in de Algemene Voorwaarden sinds zijn vorige bestelling.

 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

— Aan

[hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Datum …………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.