close

Dezittere DZT gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees hier onze privacy verklaring.

Retour zenden

RETOURADRES:

NV Dezittere (D.Z.T.) Heuvelstraat 106/2, 3390 Tielt-Winge T. 016/77.26.73 Mail: dzt@dezittere.be

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Het recht op herroeping geldt enkel voor consumenten, natuurlijke personen en niet voor zelfstandigen of ondernemingen die een bestelling plaatsen bij D.Z.T.

            5.1 Termijn

De klant dient D.Z.T.in kennis te stellen van diens wens om de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen. De herroeping is mogelijk zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien in het artikel 5.3.

De termijn voor herroeping neemt een aanvang vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed, behalve:

– in geval het gaat om meerdere goederen of goederen die samengesteld zijn uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van één enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd. In dit geval neemt de termijn voor herroeping een aanvang vanaf de dag na fysieke inbezitname van het laatste goed of de laatste zending of het laatste onderdeel;

– ingeval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode. In dit geval neemt de termijn voor herroeping een aanvang vanaf de dag na de fysieke inbezitname van het eerste goed.

            5.2 Modaliteiten herroeping

Voor het verstrijken van de in artikel 5.1 gestelde termijn van 14 dagen brengt de klant D.Z.T. van zijn beslissing tot herroeping op de hoogte via:

– het terugzenden van het ingevulde én ondertekende herroepingsformulier (bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden) op het adres van D.Z.T.;

– het doen van een ondubbelzinnige verklaring aan D.Z.T., waaruit zeer duidelijk de wens tot herroeping blijkt via e-mail of per aangetekende;

– het invullen en toezenden van het herroepingsformulier op de website van D.Z.T., waarbij er onverwijld een ontvangstbevestiging aan de klant zal worden toegezonden.

Het modelformulier voor herroeping is vervat in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden en kan ook steeds door de klant teruggevonden worden op de website van D.Z.T.

            5.3 Gevolgen

Door de herroeping wordt een einde gesteld aan de tussen D.Z.T. en de klant gesloten overeenkomst en de uitvoering ervan, alsook aan elke aanvullende overeenkomst.

De klant dient daarvoor geen kosten te dragen, behalve de hiernavolgende kosten die in ieder geval ten laste van de klant zullen zijn:

– eventuele kosten die de klant heeft dienen te betalen ten gevolge van diens eigen uitdrukkelijke keuze voor een andere wijze van levering dan de standaardleveringsmogelijkheden;

– de kosten van het terugzenden van de goederen. Indien door D.Z.T. niet gemeld werd aan de klant dat deze de kosten van het terugzenden dient te dragen, of meedeelt deze kosten zelf te dragen, dient de klant geen kosten van terugzending te betalen;

            5.4 Terugbetaling

Binnen de 14 dagen na de dag waarop D.Z.T. werd geïnformeerd door de klant van de uitoefening van diens herroepingsrecht, vergoedt D.Z.T. alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten.

Indien er evenwel bijkomende kosten zouden verschuldigd zijn door D.Z.T. te wijten aan de keuze van de klant voor een andere leveringswijze dan de standaardlevering, dient D.Z.T. deze kosten niet aan de klant terug te betalen

De terugbetaling zal geschieden op dezelfde betaalwijze als deze gebruikt door de klant bij de betaling van diens oorspronkelijke aankoop, tenzij de klant uitdrukkelijk ingestemd heeft met een andere wijze van betaling, doch op voorwaarde dat deze wijze van betaling geen bijkomende kosten voor de klant met zich meebrengt.

Wanneer D.Z.T. niet aanbiedt om zelf de goederen af te halen, kan door de onderneming gewacht worden met de terugbetaling totdat D.Z.T. alle goederen heeft teruggekregen, hetzij totdat de klant aan D.Z.T. heeft aangetoond dat alle goederen werden teruggezonden. In deze gevallen vangt de in het eerste lid vermelde termijn van 14 dagen aan de da nadat één van de voormelde gevallen zich heeft voorgedaan.

            5.5 Terugzending

Wanneer de goederen door D.Z.T. niet zelf worden opgehaald, kunnen de goederen door de klant op volgende wijze terug aan D.Z.T. worden bezorgd door terugzending door de klant, dan wel overhandiging door de klant aan D.Z.T. of aan een persoon die door D.Z.T. gemachtigd werd om de goederen in ontvangst te nemen. Dit dient te geschieden voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop de klant aan D.Z.T. diens beslissing heeft meegedeeld om de overeenkomst te herroepen.

Onder de voorwaarden van hetgeen vermeld onder artikel 5.3 draagt de klant de kosten van de terugzending.

            5.6 Aansprakelijkheid bij waardevermindering

De klant is aansprakelijk voor iedere waardevermindering die de goederen zouden hebben ondergaan ten gevolg van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan om de goede werking van de goederen vast te stellen.

            5.7 Geen herroepingsrecht mogelijk

 Bepaalde door D.Z.T. aangeboden goederen worden aan de klant toegezonden onder verzegeling. Het is vanzelfsprekend dat deze goederen niet meer in aanmerking kunnen komen voor verhandeling wanneer de verzegeling verbroken werd. De klant zal dan ook de volledige kostprijs van deze goederen dienen te dragen en is er dus geen herroeping mogelijk.

Evenmin bestaat er enig herroepingsrecht in de volgende gevallen:

– wanneer de prijs van de goederen of diensten verbonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop D.Z.T. geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

– wanneer de geleverde goederen vervaardigd zijn volgens de specificaties van de klant of duidelijke voor een specifieke persoon bestemd zijn;

– wanneer de geleverde goederen na levering geopend werden en vermengd werden met andere producten;

– wanneer de klant aan D.Z.T. verzocht heeft hem te willen bezoeken om dringende herstellingen uit te voeren of onderhoud te verrichten. Op de aanvullende goederen en diensten die daarvoor aangewend worden is het herroepingsrecht wel van toepassing;

– wanneer de geleverde goederen kranten, tijdschriften, een catalogus of magazines betreffen;

– wanneer de beveiliging van de materiële drager van geleverde audio- en video-opnamen of computerapparatuur verbroken is na levering.

In al deze gevallen zal D.Z.T. de klant dienen in te lichten over het feit dat hij desgevallend niet beschikt over enig herroepingsrecht, oftewel de omstandigheden waarin de klant het herroepingsrecht verliest.

 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

— Aan

[hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Datum …………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.